Logo
Po-Pia od 9.00-16.00
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. OBCHODNÉ/REKLAMAČNÉ PODMIENKY

   


  

 

                                          

NOVINKY DELPHIN 2019

 

 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.mrfishing.sk

EMRO s.r.o
1.Mája 540/28 , Košice 04018
IČO: 504 305 99
DIČ: 212 032 80 56
IČ DPH:SK2120328056 podľa §4zapísaná v ORSR Okresného súdu Košice I , Vložka číslo:  39621/V

Tel: 0908 / 839 182

info@mrfishing.sk
www.mrfishing.sk

Orgánom dozoru je Slovenská Obchodná Inšpekcia, Krajský Inšpektorát Košice I, Vrátna 3, 040 01 Košice

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.1 Podmienky upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou EMRO s.r.o, so sídlom Slnečná 26, 04001 Košice, Slovenská republika,IČO: 504 305 99 , Bankové spojenie: UniCredit Bank, účet: SK55 1111 0000 0013 8180 0013, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka číslo 39621/V , (ďalej len "Predávajúci") a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá prostredníctvom internetovej stránky https://www.mrfishing.sk (ďalej len "Stránka") kupuje ponúkaný tovar (ďalej len "Kupujúci").

1.2 Na zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom (§2 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov) sa Čl. 5 a 6 Podmienok nepoužije. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami uvedenými v predchádzajúcej vete, ktoré nie sú Podmienkami upravené sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

1.3 Práva zákazníka internetového obchodu:
www.mrfishing.sk e-shop je virtuálny obchod, ktorý sa riadi rovnakými obchodnými vzťahmi ako obchod „kamenný“, tzn. že zákazník virtuálneho obchodu má rovnaké práva, ako zákazník obchodu „kamenného“. Platia rovnaké reklamačné pravidlá a obchodný zákonník, ktorý vytyčuje základné práva nielen zákazníkov, ale i obchodníkov (dodávateľov). Preto, ak niektoré zásady obchodných vzťahov medzi zákazníkom a obchodníkom nie sú uvedené v týchto podmienkach, riadia sa platným Obchodným zákonníkom.

 

Článok 2

Uzavretie zmluvy

2.1 Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka) je Kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý je umiestnený na Stránke. Zaradenie konkrétnej položky do formuláru uskutoční Kupujúci kliknutím na ikonu „pridaj do košíka“ . Kliknutím na ikonu „isť do pokladne“ Kupujúci potvrdí druh a množstvo tovaru, ktorý je predmetom objednávky. Po vyplnení údajov potrebných na prihlásenie (už registrovaný užívateľ), resp. registráciu (nezaregistrovaný užívateľ) kliknutím na ikonu „potvrď objednávku“ zašle Kupujúci objednávku Predávajúcemu.

2.2 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu zaslať Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky. Spotrebiteľská zmluva je uzavretá okamihom, kedy dôjde Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky Predávajúcim.

2.3 Až do okamihu doručenia oznámenia o prijatí objednávky Kupujúcemu je Kupujúci oprávnený objednávku zrušiť.

2.4 Od zverejnenia tovaru na Stránke je Predávajúci viazaný podmienkami jeho predaja.

2.5 Akúkoľvek ďalšiu elektronickú komunikáciu v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán zo zmluvy je Kupujúci povinný zasielať Predávajúcemu na e-mailovú adresu : info@mrfishing.sk

 

Článok 3

Kúpna cena, náklady na dodanie tovaru, záloha

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci kupuje od Predávajúceho tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky Predávajúcemu uvedená na Stránke ako kúpna cena tovaru.

3.2 Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu a náklady spojené s dodaním tovaru vo výške určenej v potvrdení objednávky doručenej Kupujúcemu na email. 

3.3 Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru včas a riadne. Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu a náklady spojené s dodaním tovaru sa považuje za splnený okamihom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho uvedený v Čl. I. Podmienok. 

3.4 Kúpna cena a náklady spojené s dodaním tovaru sú splatné okamihom doručenia tovaru Kupujúcemu ak Podmienky neustanovujú inak.

3.5 Faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list bude Kupujúcemu doručená v balíku spolu s tovarom. 

3.6 Predávajúci je platcom DPH.

3.7 Kúpna Cena je uvedená pri každom v EURO mene. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tieto ceny podľa aktuálnych cien výrobcov, či distribútorov tohto tovaru.
Ceny uvádzané pri tovare na stránkach nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.

3.8 Kúpa tovaru formou uplatnenia si benefit poukážok, kariet, darčekových poukážok cez E-shop  na osobný odber tovaru na kamenných predajniach Mr. Fishing alebo dobierku nie je možný.

 

Článok 4

Dodanie tovaru

4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar v lehote, ktorá je uvedená na stránke (záložka „Doručenie tovaru“). Lehota na dodanie tovaru začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola uzavretá zmluva. 

4.2 Po doručení tovaru do sídla predávajúceho dodávateľom je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť kupujúcemu a navrhnúť kupujúcemu deň a čas, v ktorom bude kupujúcemu tovar odovzdaný.

4.3 Kupujúci je povinný tovar včas a riadne prevziať. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, pásky, resp. pečate a prípadné poškodenie obalu tovaru alebo pásky, resp. pečate ihneď oznámiť kuriérovi. Pri prevzatí tovaru je kupujúci ďalej povinný skontrolovať či obsah balíka množstvom a svojou povahou zodpovedá jeho objednávke a či tovar neobsahuje zjavné vady. V prípade nesúladu dodaného tovaru s objednávkou alebo v prípade existencie zjavných vád tovaru je Kupujúci povinný túto skutočnosť písomne poznamenať v dodacom liste. 

4.4 Za tovar je zodpovedná spoločnosť EMRO s.r.o. po dobu jeho prevzatia zákazníkom. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom od doby, kedy je zákazníkovi umožnené fyzicky s tovarom disponovať. V prípade prevzatia poškodeného tovaru (obal ) od prepravcu a nevyužitia okamžitej kontroly obsahu balíka nebudú neskoršie reklamácie brané na zreteľ a EMRO s.r.o., nenesie za poškodenie tovaru počas jeho transportu žiadnu zodpovednosť. Táto spadá do kompetencie prepravcu!

4.5 Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata tovaru zjavná pri jeho prevzatí, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu a dopravcovi vznik škody bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia tovaru. Nasledujúci pracovný deň po oznámení vzniku škody spíše zástupca dopravcu s Kupujúcim zápis o škode. Po obdržaní zápisu o škode je Kupujúci oprávnený uplatňovať vady tovaru spôsobné jeho poškodením alebo čiastočnou stratou u Predávajúceho.

 

Článok 5

PREPRAVNÉ PODMIENKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Expedícia tovaru zo skladu na Slovensku je bežne vykonávaná v nasledujúci deň po prijatí objednávky, najneskôr však do 3 pracovných dní ak je tovar na hlavnom sklade v Čani , 5 až 10 pracovných dní, ak tovar na sklade nie je a je objednávaný od nášho dodávateľa  ( v uvedenom sklade SK sa nachádzajú výlučne krmivá, oblečenie a väčšia časť tovaru), následná doprava objednávok v rámci celého Slovenska je realizovaná prostredníctvom ,,zásielkovej spoločnosti DPD“

Cena poštovného a balného prostredníctvom zásielkovej spoločnosti DPD ( doručenie na adresu na druhý deň od podania zásielky a na dobierku ) pre všetky objednávky podľa ceny balíkov.

Cena za dodanie štandardného balíka  nepresahuje 30 kg, max. dĺžka 1,75 m, obvodová dĺžka do 3 m, podstava do 60 x 60 cm: 6,60€

Cena za nadštandardný balík, ktorý presahuje 30 kg, max. dĺžka 1,75 m, obvodová dĺžka do 3 m, podstava do 60 x 60 cm: 13,60€


Pri zásielkach nad 30kg je zásielka rozdelená aby nepresahovala váhu 30kg prípadne nad 60 kg na 2 balíky a cena sa počíta za každý balík samostatne nakoľko balíky nad 30kg sú počítané ako nadrozmerné balíky podľa váhy a cenníka uvedeného vyššie. Nadrozmený náklad rozumieme Maximálna hmotnosť do 30 kg, max. dĺžka 1,75 m, obvodová dĺžka do 3 m, podstava do 60 x 60 cm
Pre objednávky vo fakturačnej hodnote nad 50 EUR je poštovné (kuriérska služba) zdarma.
Všetky ostatné obchodné podmienky platia pre Slovenskú republiku rovnako ako je uvedené v ,,Obchodných podmienkach“ na našom e-shope

 

Článok 6

Záruka, vady tovaru, reklamácia, servis

5.1 Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.

5.2 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie, vibrácie),  a neoprávnenými zásahmi do tovaru.

5.3 V prípade vzniku vád tovaru počas záručnej doby je Kupujúci oprávnený reklamovať vady na adrese EMRO s.r.o , Ćaňa 1302 , 044 14, alebo zaslaním tovaru na adresu , formou balíka.

5.4 Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru/pokladničný blok), záručný list a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný odovzdať tovar spolu s príslušenstvom. V prípade zasielania tovaru je Kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy a zaslať ho formu balíka na adresu EMRO s.r.o , Ćaňa 1302 , 044 14. Po prijatí reklamovaného tovaru bude vystavený Reklamačný zápis a Predávajúci je povinný túto reklamáciu vyriešiť najneskôr do 30 (tridsať) dní od jej zápisu a doručenia reklamovaného tovaru.

5.5 Reklamačný protokol bude vystavený po prijatí reklamácie. Vybavenie reklamácie bude kupujúcemu oznámené písomným dokladom.

5.6 V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena nie je možná, je predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu kupujúcemu v nákupnej ceny tovaru v deň nákupu bez poštovného.

5.7 Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný alebo nespĺňa kritéria výrobcu pre záručnú reklamáciu, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný výrobok bude kupujúcemu vrátený. 

 

Článok 7

Odstúpenie od zmluvy

6.1 V prípade, že Predávajúci nemôže splniť zmluvu pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho a do pätnástich (15) dní mu vrátiť plnú sumu zaplatenú za tovar. 

6.2 Doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane sa zmluva zrušuje. Zmluvné strany sú si bez zbytočného odkladu povinné vrátiť plnenia, ktoré si na základe zmluvy navzájom poskytli. 

6.3 Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich (7) pracovných dní odo dňa prevzatia zakúpeného tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Spotrebiteľ v lehote siedmich pracovných dní (7) odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar aj so všetkým príslušenstvom predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý, alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Kupujúci zašle tovar späť na adresu EMRO s.r.o Slnečná 26 04001 Košice formou balíka, nie dobierky, a predávajúci po prevzatí balíka tovar skontroluje a pošle Kupujúcemu plnú sumu za vrátený tovar na bankový účet zvolený Kupujúcim formou bankového prevodu najneskôr do 15 dní od doručenia vráteného tovaru Predavajúcemu.

6.4 Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi plnú sumu zaplatenú za tovar alebo za službu, alebo vrátiť spotrebiteľovi preddavok najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, alebo služieb. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívným požiadavkám a nebol vadný.

6.5 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)

- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo poštovou poukážkou  v lehote 5-tich kalendárnych dní.

 

Článok 8

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

Článok 9

Záverečné ustanovenia

8.1 Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Stránke.

8.2 Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami je uzavretý podľa Obchodného zákona SR.

8.3 Zaslaním objednávky Kupujúci poskytuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov pre účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a pre účely poskytovania informácií o produktoch a službách Predávajúceho Kupujúcemu. Tento súhlas je Kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať.

 

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

Zákony a predpisy: - zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

Novinky z nášho blogu

Novinka od spoločnosti Delphin 2021 pre Feeder Vás milo prekvapí Delphin Snax si ryby zamilujú
12.08.2021 PRODUKTY
Novinka od spoločnosti Delphin 2021 pre Feeder Vás milo prekvapí Delphin Snax si ryby zamilujú
D SNAX POP predstavuje ucelenú sériu plávajúcich nástrah, ktorým budú ryby pod vodnou hladinou len veľmi ťažko odolávať. Svoje využitie nájdu najmä pr... čítať celé
Retiazkový indikátor Delphin ROTA Chain
03.08.2021 PRODUKTY
Retiazkový indikátor Delphin ROTA Chain
Retiazkový indikátor Delphin ROTA Chain Delphin ROTA Chain je štýlový retiazkový indikátor záberu dostupný v šiestich rôznych farbách. Jeho telo va... čítať celé

Akcia lehátko starbaits

Banner PB Products KOnger &Mistrall

 

 

© - Všetky práva vyhradené www.mrfishing.sk
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk